VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Visip – Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Visip – Bắc Ninh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thành phố Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thành phố Bắc Ninh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đại Phúc – Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đại Phúc – Bắc Ninh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ: